Zapytanie ofertowe

Data:

Zapytanie ofertowe: produkcja filmu promocyjnego w ramach projektu pn. „Design to dobre dla MSP – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych”.,

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z JEGO MODYFIKACJĄ

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG PO MODYFIKACJI 18.03.2019

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz Oferty

2. Wykaz wykonanych usług

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

4. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia